Turistička organizacija

Konkurs za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, RVI i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS

 Mar 02, 2018     10:03  

Konkurs za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, RVI i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIK

Odsjek za opštu upravu,   boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA

 

Broj: 05-372-6/18                                                                        Datum: 27.02.2018. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. i čl. 14. stav 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07, 73/08 i 18/11) i Odluke Vlade Republike Srpske broj: broj: 04/1-012-2-754/14 od 17.04.2014. godine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 33/14) Prvostepena stambena komisija Odsjeka za opštu upravu,   boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu  r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 

DODJELOM  JEDNE STAMBENE JEDINICE U TRNOVU

I  PRAVO NA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju lica sa statusom člana porodice poginulog borca, statusom ratnog vojnog invalida i statusom borca koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj, opština Trnovo, kojima je taj status utvrđen rješenjem, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12, 40/12), koji nemaju riješeno stambeno pitanje.        

II USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice za koju se konkurs raspisuje mogu ostvariti lica sa statusom člana porodice porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida ili borca koja žive u dvočlanom ili višečlanom porodičnom domaćinstvu, ili ima status ratnog vojnog invalida prve kategorije sa utvrđenim pravom na tuđu njegu i pomoć, pod sledećim uslovima:

- da podnosilac zahtjeva (ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva) ne posjeduju useljiv stan ili kuću na teritoriji BiH koji zadovoljavaju stambene potrebe njegovog porodičnog domaćinstrva, da nije otuđio nekretnine u vrijednosti preko 30.000,00 KM, da nije naplatio ratnu materijalnu štetu u iznosu preko 30.000,00 KM,
- da stanuju kao podstanari ili
da stanuju u stanu ili objektu koji je otpisan iz stambenog fonda ili
- da imaju svojstvo privremenog korisnika ili korisnika alternativnog ili nužnog smještaja u smislu propisa o napuštenoj imovini,
- da stanuju u stanu ili kući roditelja, roditelja bračnog druga ili djeteta ako stambena cijelina koju koristi sa članovima domaćinstva  nije uslovna i ne odgovara kriterijumima iz člana 13. Uredbe. da stanuju u stanu ili kući nekog od ostalih srodnika,

Pod uslovima propisanim Uredbom o stambenom zbrinjavanju pravo na stambeno zbrinjavanje imaju članovi porodice poginulog borca i ratni vojni invalidi koji su vratili u posjed useljiv stan ili kuću u ranijem mjestu stanovanja izvan Republike Srpske, ali nemaju namjeru da se tamo vrate, zaključiće se ugovor o zakupu na pet godina, sa obaveznom klauzulom da se ugovor smatra raskinutim ako se lice vrati u ranije mjesto stanovanja ili zamjeni ili otuđi nekretnine o kojima je riječ.

II NAČIN STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Konkurs se raspisuje za :  

Jednosoban stan površine 40,83 m², drugi sprat , ulica Trnovskog bataljona 29 , koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupatila i wc-a , hodnika balkona i pomoćne prostorije, označen kao k.č. 151/1 ) k.o. Trnovo, upisan u list nepokretnosti broj: 327/21  k.o. Trnovo u kome je opština Trnovo upisana sa pravom svojine sa dijelom 1/1.

III  KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje lica koja ispunjavaju uslove konkursa za stambeno zbrinjavanje              a) status člana porodice poginulog borca                                    b) status ratnog vojnog invalida,                                           status borca                                                                                  c) stambena situacija                                                                    g) dužina vojnog angažovanja u ratu,                                           d) broj članova porodičnog domaćinstva,                                   đ) zdravstveno stanje članova porodičnog domaćinstva               e) socijalna situacija u domaćinstvu.

     IV ISPRAVE I DOKAZI

Podnosilc zahtjeva dužan je da uredno popuni prijavu na konkurs i dostavi sve potrebne dokaze i to:

- staus člana porodice poginulog borca, status ratnog vojnog invalida i status borca  dokazuju se konačnim rješenjem nadležnog organa,

- stambena situacija dokazuje se prvenstveno pisanim dokazima izdatim od nadležnog organa (potvrda, uvjerenje, ugovor, rješenje i sl.), a samo izuzetno ako takvih nema – ostalim dokaznim sredstvima, .

- dužina vojnog angažovanja u ratu dokazuje se konačnim rješenjem o kategorizaciji borca,

- broj članova porodičnog domaćinstva dokazuje se ovjerenom izjavom datom kod nadležnog organa u opštini / gradu „kućna lista“ i uvjerenjem o prijavi prebivališta,

-  zdravstveno stanje: vojni invaliditet i civilni invaliditet - konačnim rješenjem nadležnog organa, donijetim u skladu sa važećim zakonom, a nesposobnost za rad – nalazom, ocjenom i mišljenjem nadležne ljekarske komisije,

- socijalna situacija dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog organa i potvrdom da se pravo i dalje koristi – rješenje o priznavanju prava na socijalnu zaštitu i potvrda centra za socijalni rad o korištenju prava – potvrde ne starije od šest mjeseci,

- status člana porodice civilne žrtve dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog organa, donijetim u skladu sa važećim zakonom,

- lice koje ima ili je imalo status izbjeglog ili raseljenog lica, odnosno čija je nepokretna imovina (stan, kuća, zemljište) ostali  izvan teritorije Republike Srpske , dužno je da priloži dokaze da ta imovina nije/jeste vraćena, zamijenjena prodata  ili uništena,

- činjenica da lice jeste/nije naplatilo ratnu  materijalnu štetu može se dokazivati  i njegovom pismenom izjavom, datom pod punom odgovornošću,

- pismenom izjavom dokazuje se činjenica da lice koje je vratilo u posjed  useljiv stan ili kuću na teritoriji izvan Republike Srpske, a nema namjeru tamo  da se vrati, ima pravo na stambeno zbrinjavanje pod uslovima propisanim Uredbom.

    Potvrda, uvjerenje i slično kojim se dokazuje stambena situacija, broj članova porodičnog domaćinstva i stanje socijalne potrebe ne može biti starije od šest  mjeseci.

    Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz o stambenoj situaciji, o stanju nepokretne imovine ili dokaz o ne/naplaćenoj ratnoj materijalnoj šteti neće biti rangiran.

     Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz o nekoj drugoj činjenici od značaja neće biti bodovan po tom osnovu.

     Prvostepena stambena komisija ima pravo da provjeri činjenice za koje je stranka podnijela dokaze, pismenom prepiskom sa nadležnim organom ili na drugi pogodan način, a stambenu sitiuaciju i neposrednim uvidom na licu mjesta.

     Prijedlog rang-liste sačinjava se po grupama iz člana 14, stav (1) ove uredbe, a u okviru jedne grupe, opet posebno: za članove porodice poginulog borca i za ratne vojne invalide.

     V ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

      Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u dnevnom listu „ Glas Srpske „.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Trnovo, Opštinske boračke organizacije Trnovo i Opštinske organizacije zarobljenih, poginulih i nestalih civila Trnovo.

Prijave na Konkurs podnose se Prvostepenoj stambenoj stambenoj komisiji pri Odsjek za opštu upravu,   boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu , neposredno predajom prijemnoj kancelariji ili se mogu slati poštom na adresu:  Opština Trnovo , Odsjek za opštu upravu,   boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu  , Prvostepena stambena komisija,  Trnovskog bataljona 86,Trnovo.   

Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće biti predmet razmatranja.

                                                                                                                                NAČELNIK

                    Dragomir Gagović

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza