Turistička organizacija

Obavještenje Opštinske izborne komisije

 Mar 28, 2018     14:03  

Obavještenje Opštinske izborne komisije

REPUBLIKA SRPSKA                                                SKUPŠTINAOPŠTINE TRNOVO                                                                                      OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj : 01-03-8/18                                                                            Trnovo, 27.03.2018. godine

                       O B A V J E Š T E NJ E

Opštinska izborna komisija Trnovo obavještava  sve političke stranke koje na području opštine Trnovo imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, udruženja građana i građane mjesnih zajednica opštine Trnovo da je Skupština opštine Trnovo, na sjednici održanoj dana 16.02.2018. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica : Trnovo (7 članova) i Kijevo (5 članova).

 

Izbori će biti održani u subotu,  dana 05.05.2018. godine u vremenu od 09:00 do 13:00 časova.

 

                Izbore za Savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Trnovo i birački odbori u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (''Službeni glasnik Republike Srpske''. br. 122/12 i 31/13), Zakona o lokalnoj samoupravi  (''Službeni glasnik Republike Srpske''. br. 97/16), Statuta opštine Trnovo (''Službene novine Grada Istočno Sarajevo'', br. 18/17) i Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica (''Službene novine Grada Istočno Sarajevo'', br. 4/18).

 Kandidate za članove Savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati sve političke stranke koje na području Opštine Trnovo imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, udruženja građana koja djeluju na području Opštine Trnovo i grupe građana (ovlašteni predlagači), i to :

                - najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,

                - najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača.

 

                Ovlašteni predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se kandiduju na dan raspisivanja izbora.

                Prilikom predlaganja ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zasupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u BiH(''Službeni glasnik BiH'', br. 32/10-Prečišćeni tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

                Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji Trnovo na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi je 19.04.2018. godine do 15:00 časova.

                Ovlašteni predlagači čija kandidatska lista bude ovjerena  imaju pravo da predlažu po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za mjesne zajednice za koje su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova savjeta mjesne zajednice. Članovi i zamjenici biračkog odbora moraju biti upisani u Izvod iz Centralnog biračkog spiska za mjesnu zajednicu za koju se predlažu za imenovanje i moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustvo u provođenju izbora.

                Prijedlozi za članove biračkih odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji u pisanoj formi najkasnije do 23.04.2018. godine do 15 :00 časova.

                Ovlašteni predlagači mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje posmatrača izbornih aktivnosti na biračkim mjestima za svaku mjesnu zajednicu. Zahtjev se podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji Trnovo na propisanom obrascu, uz koji se prilaže svojeručno  potpisana izjava za svakog akreditovanog posmatrača o poštovanju tajnosti glasanja. Krajnji rok za predaju zahtjeva za akreditovanje posmatrača je 23.04.2018. godine do 15:00 časova.

                Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije Trnovo, ul. Trnovskog bataljona br. 84 ili na portalu Opštine Trnovo.

                Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 057/610-336 ili 057/610-120.

Trnovo, 27.03.2018. godine                                                             PREDSJEDNIK OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

   Jelena Šipovac

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza