Turistička organizacija

Zasjedao lokalni parlament

 Mar 30, 2018     18:03  

Zasjedao lokalni parlament

Odbornici Skupštine opštine Trnovo su na današnjoj 11.redovnoj sjednici od 19.tačaka dnevnog reda, usvojili 17 :

Zapisnik sa 10. redovne sjednice SO-e Trnovo; Prijedlog Zaključka о neuspjelom Јavnom konkursu za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo; Prijedlog Odluke o razrješenju doktora mrtvozornika za područje opštine Trnovo; Prijedlog Odluke o imenovanju doktora mrtvozornika za područje opštine Trnovo. Prijedlog Odluke na davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni odluke o cijenama komunalnih usluga (voda, odvoz smetlja, odlaganje otpada na deponiju, kanalizacija).  Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Trnovo“ d.o.o. Trnovo u 2017. godini ; Izvještaj o radu i poslovanju Javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač opština Trnovo

JZU Dom zdravlja
JU Turistička organizacija
JU Centar za kulturu

Izvještaj o radu Načelnika i opštinske uprave za 2017. Godinu. Izvještaj o radu Nadzornog odbora SO-e Trnovo za 2017. godinu; Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine  Trnovo. Prijedlog Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima ( isti će biti upućen od strane Opštinske uprave na provjeru nadležnom organu). Prijedlog Odluke o regulisanju visine naknade za korišćenje putnog zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova. Prijedlog Odluke o privatizaciji stambenih jedinica izgrađenih za stambeno zbrinjavanje PPB, RVI i boraca na području opštine Trnovo. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišta (BUK d.o.o. Istočno Sarajevo). Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini.

Nisu usvojene:

Prijedlog Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju u opštini Trnovo.                             Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja i uređenja građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2018. godini;

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza