Turistička organizacija

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

 Dec 12, 2018     07:12  

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA TRNOVO 

NAČELNIK  ___________________________________________________

Trnovskog bataljona 86,Trnovo,tel/fax.057/610-237, 610-242 

E-mail: infotrnovors@teol.net       www.trnovo-rs.com   

Broj: 02-014-173 /18                                                          Trnovo,11.12.2018. god. 

Na osnovu člana 65. Statuta opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,br.18/17) i člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika iz budžeta Opštine Trnovo , br.02-014- 189 /16 od  22.12. 2016.god.,  načelnik Opštine Trnovo, raspisuje

                                           K O N K U R S

                     za dodjelu stipendija studentima u 2019.godini

                                                         I

Opština Trnovo u 2019. godini dodjeljuje stipendiju studentima Visokoškolskih ustanova po kriterijima određenim Pravilnikom.                                                                 II

Pravo na stipendiranje imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

Da imaju prebivalište na području opštine Trnovo,
Da su upisani u narednu godinu studija,
Da nisu obnavljali nijednu godinu u toku studija,
Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
Da nisu stariji od 25.godina života,
Da nisu studenti master studija.

PREDAJA ZAHTJEVA

                                                           III

Uz prijavu na konkurs za stipendiranje student podnosi:

1. CIPS prijava prebivališta,  2. Uvjerenje Visokoškolske ustanove da je redovan student i da nije obnavljao ni jednu godinu studija,      3. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija i prosječna ocjena sa prethodne godine studija, kao i ovjerena kopija indeksa o svim upisanim i položenim ispitima,  4. Izjava da ne primaju stipendiju od drugih institucija,  5. Ovjerena kućna lista,      6. Uvjerenje o primanjima u domaćinstvu , odnosno o ne zaposlenosti,   7. Uvjerenje o redovnom školovanju na Visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata,   8. Uvjerenje da su djeca iz porodica poginulih boraca, RVI i civilnih žrtava rata, te invalida po drugom osnovu, kao i izvod iz matične knjige umrlih za roditelja ukoliko se ne radi o poginulom borcu. 9.Uvjerenje o bolesti studenta.

                                                          IV

Načelnik opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima kojima budu dodijeljene stipendije, te istim regulisana međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

                                                           V

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u opštini Trnovo na šalteru pisarnice ili putem pošte na adresu: Opština Trnovo, ulica Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                          VI

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli Opštine Trnovo, kao i sajtu Opštine.

OGLAŠAVANJE

                                                            VII

Rezultati konkursa biće istaknuti na oglasnoj tabli opštine Trnovo.

                                      NAČELNIK   

                                Dragomir Gagović

Konkurs je objavljen danas na oglasnoj tabli Opštine Trnovo i ostaje otvoren do 03.01.2019.godine.

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza