Turistička organizacija

Održana 16-ta redovna sjednica SO Trnovo

 Dec 28, 2018     14:12  

Održana 16-ta redovna sjednica SO Trnovo

Danas je zasjedao lokalni parlament i sve predložene tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

 

1.Zapisnik sa 15. redovne sjednice SO-e Trnovo;
2.Program rada Skupštine opštine Trnovo za 2019. godinu;
3.Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Trnovo, po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini;
4.Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Trnovo u 2019. godini;
5.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“- Dragutinović Svjetlana;
6.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na inicijativu Mavrić Esada, Magazinović Ana Marije i Brezo Borisa;
7.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za korištenje putnog zemljišta „Hidrowind“ d.o.o. Trnovo;
8.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama parking karti za parking mjesta na Jahorini za zimsku sezonu 2018/2019 godinu;
9.Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2019. godinu;
10.Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2019. godinu;
11.Program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini;
12.Plan kapitalnih ulaganja opštine Trnovo za 2019. godinu;
13.Program uređenja građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo za 2019. godinu;
14.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini;
15.Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Trnovo;

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza