Turistička organizacija

OPŠTINI TRNOVO DATO „MIŠLJENJE SA REZERVOM“

 Aug 29, 2017     11:08  

OPŠTINI TRNOVO DATO „MIŠLJENJE SA REZERVOM“

U Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2016. godine, kojeg je objavila Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, izraženo je mišljenje sa rezervom. U pomenutom izvještaju, između ostalog navedeno je sljedeće:
„Po našem mišljenju, osim za navedeno u pasusu Osnov za mišljenja sa rezervom, Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za opštinu Trnovo istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2016. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.“
Mišljenje sa rezervom izraženo je zbog tehničkih nedostataka, odnosno načina evidentiranja poslovnih promjena u knjigovodstvu. Predmet revizije bile su i javne nabavke. S tim u vezi, konstatovano je da „za revizijom obuhvaćene postupke javnih nabavki nisu utvrđene nepravilnosti u pogledu provođenja procedura prema Zakonu o javnim nabavkama BiH“.
U 2016. godini ostvaren je suficit u iznosu od 2.185,00 KM što dokazuje da se uprkos nefunkcionisanju Skupštine opštine Trnovo tokom 2016. godine ipak vodilo računa o zakonitom i racionalnom trošenju budžetskih sredstava i njihovom usmjeravanju tamo gdje su ona zaista najpotrebnija.
Prethodna revizija u Opštini Trnovo rađena je za 2012. godinu i tom prilikom Opština je dobila negativno mišljenje zbog niza utvrđenih nepravilnosti i nezakonitih radnji. U revizorskom izvještaju za 2012. godinu, podsjećanja radi, konstatovano je, pored ostalog, da javne nabavke nisu u potpunosti vršene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH kao i  da se neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini prodavalo po manjoj početnoj prodajnoj cijeni od utvrđene. Kao posljedica navedenih radnji oštećen je budžet Opštine Trnovo, odnosno njeni građani.
Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, uočava se da je Opština Trnovo  ostvarila značajan napredak u odnosu na 2012. godinu, a pogotovo kada je riječ o zakonitom, svrsishodnom i odgovornom raspolaganju budžetskim sredstvima.

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza