Šume

Škole

Nadređena kategorija: Objekti Kategorija: Škola

Osnovno obrazovanje

U opštini Trnovo pored matične osnovne škole, koja je uvrštena u mrežu osnovnih škola RS 1996. godine, u njenom sastavu od januara 2002. godine postoji i petorazredna područna škola u Kijevu.

U školskoj 2007/08 godini upisana su 103 đaka od prvog do devetog razreda, od tog broja 95 učenika u Trnovu, a 8 u Kijevu.

U školskoj 2006/07 godini upisan je 121 učenik, a u 2005/06 godini 123 učenika iz čega uočavamo konstantno opadanje broja djece.

Nastavni proces u Osnovnoj školi u Trnovu se odvija u dvije smjene, a u PŠ Kijevo u jednoj smjeni

Nastava je većim dijelom (oko 95%) bila stručno zastupljena, a samo manji dio su izvodili neverifikovani nastavnici, čije su ocjene verifikovane od strane kvalifikovane komisije.

Učenici su pored redovne, dopunske i dodatne nastave bili uključeni u mnoge vannastavne i vanškolske aktivnosti, kao što su dramsko - recitatorska sekcija, ekološka, odbojkaška, literarna, horske - duhovne pjesme.

Veliki broj učenika su članovi KUD“Slavija“, članovi Džudo kluba „Famos“,sekcije Trnovo i Sportskog planinarskog društva“Treskavica“.