Turistička organizacija

Načelnik opštine

Goran Vujičić

Rođen 15.04.1962. godine u Foči. Osnovnu školu završio u Trnovu, a Drugu gimnaziju u Sarajevu i dobitnik je značke “Ognjen Prica”.Potom završava Višu ekonomsko-komercijalnu školu u Sarajevu.Od 1986.godine radi u TP „Budućnost" Trnovo na poslovima komercijaliste, a zatim i šefa radne jedinice koja je bila u sastavu TP „Marketi" Sarajevo. Od 1992. do 1996. godine, bio je pripadnik VRS, a po završetku ratnih sukoba počinje raditi kao direktor JP „Hoteli" Trnovo do njegove privatizacije 2000. godine, a od tada pa do 2004.godine obavljao je niz poslova, bio šef računovodstva u tadašnjem preduzeću BM “Petrol”.Od 2004.godine do lokalnih izbora 2008. godine, obavljao je funkciju zamjenika načelnika opštine Trnovo, a od 2008-2012.godine postaje načelnik opštine.Period od 2012. do 2015.godine provodi u JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" I.Sarajevo, a od 2015. do 2016.godine radi na poslovima izvršnog direktora za finansije u JPŠ “ Šume Republike Srpske” a.d.Sokolac. Zvanje diplomiranog menadžera stekao je  2012.godine u Beogradu.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Na posljednjim lokalnim izborima 2016.godine izabran je voljom građana za načelnika opštine Trnovo ispred stranke SNSD “Milorad Dodik”.

Nadležnosti Načelnika:

1. Predlaže Statut opštine
2. Predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini
3. Izrađuje nacrte i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta
4. Obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza
5. Provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine
6. Izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini
7. Donosi odluku o osnivanju opštinske uprave
8. Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave  9.Zaključuje ugovore u ime jedinice lokalne samouprave, u skladu sa aktima skupštine  10.Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom i druga poslove utvrđene zakonom i statutom.                                                                                                                                         

                                                    

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas