+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

септембар 24, 2020 0 Comments

Javni konkurs za prijem pripravnika u opštini Trnovo

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“,бр.97/16) , чланма 97 став 1  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“бр.97/16 ),  члана 65. Статута општине Трново (,,Сл новине града Источно Сарајево“,бр.18/17) и члана 8. Павилника о  пријему приправника у општинској управи општине Трново бр.02-014-194/17,  Начелник општине Трново, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у општини Трново

 

I   Расписује  се  јавни конкурс за пријем приправника на одређено вријеме,  ради обављања приправничког стажа у трајању од  једне године и то:

 

1.Професоф енглеског  језика                                     извршилаца ………………………………….1

2. Дипломирани  новинар                                             извршилац…………………………………….

3. Дипломирани еколог                                                  извршилац …………………………………….1

 

II  Запослени из тачке 1 овог конкурса обављаће  послове у складу са  Правилником о пријему приправника  Општинске управе, општине Трново.

 

III  Статус: Приправник

 

IV  ОПШТИ УСЛОВИ:

-да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

-да је старији од 18 година,

-да има општу здравствену способност,

– да се против њега не води кривични поступак,

– да није осуђиван за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова

у Општинској управи, јединице  локалне самоуправе.

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива  са дужношћу         која обавља у општинској  управи.

 

V  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

  1. -висока стручна спрема, VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ЕЦТС бодова, да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање  са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме.

 

VI   Уз  пријаву на конкурс  са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе  о испуњавању општих и посебних услова и то:

-увјерење о држављанству,

-извод из МКР,

-увјерење о некажњавању,

-доказ да се  не води кривични поступак,

-диплому о завршеној школској спреми,

-доказ  да се налази на евиденцији  Завода за запошљавање

– доказ о здравственој способности (само кандидати  који буду изабрани)

-фотокопија радне књижице

– Потписану и од надлежног органа овјерену изјава:

а) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у  Гласу Српске ,  званичној веб старници општине Трново  и огласној табли општине.

 

VII  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити  лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком  ,,за комисију за пријем приправника “.

За додатне информације о јавном конкурсу, звати на  тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата  може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и  са веб странице Општине.

 

Број:02-014- 140 /20

Трново, 18.09.2020. godine.                                    Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                                         Драгомир Гаговић