+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

септембар 26, 2020 0 Comments

Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за побољшање услова становања

На основу члана 9. Правилника о додјели неповратних новчаних средстава за побољшање услова становања измјеном кровног покривача или вањске столарије (“Службене новине Града Источно Сарајево“, број : 19/20) , Начелник општине Трново расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
о додјели неповратних новчаних средстава
за побољшање услова становања измјеном кровног покривача или вањске столарије

I.Расписује се Јавни позив  за додјелу неповратних новчаних средстава за побољшање услова становања измјеном кровног покривача или вањске столарије.

II. За побољшање услова становања могу се одобрити неповратна новчана средства, и то :у висини до 3.000,00 КМ за замјену кровног покривача и до 2.000,00 КМ за замјену дотрајале вањске столарије.

III. Право на подношење пријава  на јавни позив, имају :

а) власници/посједници стамбених објеката у којима живе, а којима је потребна измјена кровног покривача или замјена дотрајале вањске столарије.

б) лица која имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Трново РС у трајању од најмање једну годину  непрекидно прије подношења захтјева;

в) лица која су власници/посједници стамбеног објекта на подручју Општине Трново РС, који не задовољава минималне услове становања у погледу кровног покривача или вањске столарије.

IV.Право на додјелу једнократних неповратних новчаних средстава за помоћ у побољшању услова становања у складу са  Правилникom немају  :
а) власници стана или стамбеног објекта на подручју БиХ, који задовољава њихове потребе становања;

б) сувласници дијела стамбеног објекта који је услован за становање;

в) лица који су били власници куће или стана на територији БиХ, који су одговарали потребама становања и исте отуђили;

г)  лица која су били корисници неповратних новчаних средстава из општинског или другог фонда у сврху побољшања услова становања, односно условности објекта;

д) лица која су остварила право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава посредством  Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и чланови њихове породице.

Под минималним условима становања сматра се стамбени објекат који посједује квалитетан кровни покривач (цријеп/лим) и квалитетну столарију.

V. Уз пријаву на Јавни позив, подносиоци захтјева су дужни да доставе сљедеће доказе:

1.>пријаву пребивалиштаи копију личне карте;

2.>доказо власништву/посједништву стамбеног објекта;

3.>залица која остварују право са статусом породице погинулог или несталог бораца ВРС – рјешење о статусу и признатом праву;

4.за борце,– рјешење о категоризацији борца надлежног органа управе Општине Трново,
5. за ратне војне инвалиде – рјешење надлежног органа управе Општине Трново,
6. за статус цивилне жртве рата – рјешење надлежног органа управе Општине Трново.
7. за социјалну ситуацију – рјешење или друга исправа, издата од мјесно надлежног органа о признавању права, не старије од три мјесеца;
8.>занезапосленост – увјерење Бироа за запошљавање не старије од 15 дана,
9.за тешко здравствено стање – одговарајућу медицинску документацију,
10. за број чланова породичног домаћинства – овјерену изјава/кућну листу о заједничком
домаћинству/ од стране надлежног органа управе и копију личних карата за све пунољетне чланове домаћинства или родни лист за малољетна лица;                                                                                                                                                                                                                    11.изјаву овјерену код надлежног Органа да не посједује другу условну стамбену јединицу на територији БИХ,
и да није био корисник неповратних новчаних средстава из општинског или другог фонда у сврху побољшања услова становања/односно условности објекта и да није стамбено збринут изградњом стамбеног објекта по систему “кључ у руке“, нити додјелом више од једне донације у грађевинском материјалу или новчаним средствима.                                                                                                                                        12.изјаву да није остварио право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава посредством  Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и чланови њихове породице.
13. друге исправе, које одреди Комисија, а које могу послужити у поступку одлучивања.
VI. Комисија сачињава листу приоритета у року од 30 дана од дана затварања јавног позива, а уколико Комисија приликом теренског обиласка стамбеног објекта утврди да је исти услован у погледу стања кровног покривача или стања вањске столарије, неће бити рангиран.

Ако подносилац захтјева не достави доказ о некој другој чињеници из члана 5. Правилника неће бити бодован по том основу.

VII. Наведени докази, односно документација из става 1. овог члана доставља се у оригиналу или  овјереним копијама.

Комисија задржава право да изврши провјеру чињеница наведених у изјавама подносиоца захтјева код надлежних органа и институција.

Пријава на Конкурс доставља се у затвореној коверти путем поште или у шалтер салу Општинске управе Општине Трново, насловљена на Комисију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VIII. Јавни позив ће се објавити у дневном листу “НОВОСТИ“, огласној табли општине Трново и web порталу општине, а рок за подношење пријава на Јавни позив је 30 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу “Новости“ .

Образац захтјева  за пријаву на јавни позив  и потребне информације заинтересована лица могу добити на шалтеру писарнице Општине Трново.

Број: 02-014-124/20                                                                         НАЧЕЛНИК

Трново, 23.09.2020. године                                                        Драгомир Гаговић

 

 

zahtjev za dodjelu nepovr.nov sredstava za pobolj uslova stanovanja