+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

децембар 25, 2019 0 Comments

Конкурс за студентске стипендије

На основу члана 65. Статута општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево“,бр.18/17, 27/17) и члана 8. Правилника о стипендирању студената из буџета Општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево“,бр.22/19), Правилника о измјенама Правилника о стипендирању студената из буџета Општине Трново, бр.02-014-128/19 од 23.12.2019., начелник Општине Трново, расписује

К О Н К У Р С
за дођелу стипендија студентима у 2020.години

Општина Трново у 2020. години дођељује стипендију студентима Високошколских установа по критеријима одређеним Правилником.

II
Право на стипендирање имају студенти који испуњавају сљедеће опште услове:
1. Да имају пребивалиште на подручју општине Трново,
2. Да су уписани у наредну годину студија,
3. Да нису обнављали годину студија за коју конкуришу,
4. Да не примају стипендију из других извора стипендирања,
5. Да нису старији од 25.година живота,
6. Да нису студенти мастер студија.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА
III
Уз пријаву на конкурс за стипендирање студент подноси:
1. ЦИПС пријава пребивалишта,
2. Увјерење Високошколске установе да је редован студент и да није обнављао годину студија за коју конкурише,
3. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија и просјечна оцјена са претходне године студија, као и овјерена копија индекса о свим уписаним и положеним испитима,
4. Изјава да не примају стипендију од других институција,
5. Овјерена кућна листа,
6. Увјерење о примањима у домаћинству , односно о незапослености,
7. Увјерење о редовном школовању на Високошколској установи за сваког студента из породице са два или више студената,
8. Увјерење да су ђеца из породица погинулих бораца, РВИ (И доВ) и цивилних жртава рата, као и извод из матичне књиге умрлих за родитеља уколико се не ради о погинулом борцу.
9.Увјерење о болести студента.
IV
Начелник општине ће закључити појединачне уговоре са студентима којима буду додијељене стипендије, те истим регулисана међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије.
V
Пријаве са потребном документацијом се подносе у општини Трново на шалтеру писарнице или путем поште на адресу: Општина Трново, улица Трновског батаљона 86, 71220 Трново.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VI
Конкурс остаје отворен 20 дана од дана објављивања на огласној табли Општине Трново, као и сајту Општине.

ОГЛАШАВАЊЕ
VII
Резултати конкурса биће истакнути на огласној табли општине Трново.

НАЧЕЛНИК
Драгомир Гаговић