Одлуке 2024.год.

Одлука о поништењу ЈН- Асфалтирање пута у Батићима према гробљу

Одлука о поништењу ЈН- Асфалтирање пута у Кијеву (Шарић- Полуге)

Одлука о поништењу-Санација кровног покривача у ул.Владана Ашкрабе

 

 

 

 

 

Одлуке 2023.год.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке -Реконструкција школског игралишта

Одлука -набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Одлука- набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Одлука- набавка канцеларијског материјала

Одлука-одржавање web странице општ.Трново

Одлука- набавка тонера

Одлука -услуге одржавања софтвера за финансије

Одлука-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Одлука-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Санација мостова на подручју општине Трново“ ЛОТ 1

Одлука- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Одлука- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

Одлука- о поништењу поступка јавне набавке санација и асфалтирање локалних путева на подручју општине Трново-ЛОТ 2

Одлука о измјени тендерске документације бр 02-404-62/23

Одлука о поништењу ЈН -адвокатске услуге

Одлука-ауто

Одлука -Изградња попуста на потоку Близнац

Одлука-Набавка угља

Одлука-Набавка горива

Одлука-Осигурање имовине и лица

Одлука-Пружање услуга техничког обезбјеђења

Одлука-Чишћење корита ријеке Жељезнице

Одлука-Изградња кишног колектора код ОШ ,,Свети Сава“ Трново

Одлука-Уклањање рушевина у урбаном подручју Трнова

Одлука-Каско осигурање-1

Одлука-услуга промоције

Одлука-Одвоз смећа-1

Одлука- Набавка и уградња клемберта

Одлука-Одводња воде са пјешачких површина

Одлука- Угостиутељске услуге (Слава општине)

Одлука- Набавка признања

Одлука- Надзор ( Санација моста на потоку Широкарица)

Одлука-Обнова канцеларије ГСС

Одлука -Изградња трибина

Обавјештење- Набавка рачунара

Одлука -санација и асфалтирање лок.путева на подр.општине Трново- ЛОТ 1-Санација и асфалтирање лок.пута за Граб

Одлука-књиге

Одлука-Изградња капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Одлука-Реконструкција општинских просторија у згради МУП-а

Одлука-Реконструкција крова зграде изнад поште

Одлука-надзор изградња капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Одлука-Стручно мишљење на процјену утицаја изградње објеката у Спортско-рекреационом подручју Јахорина

Одлука-Набавка новогодишњих пакетића

Одлука- Асфалтирање приступног пута

Одлука-Канализациона мрежа

Одлука-Израда инвестиционо-техничке документације

Одлука- Накнадни радови водовод Батићи

Одлука-Додатни радови-капитажа и пумпна станица водовода Батићи

Одлука-Санација моста преко ријеке Жељезнице -Годињске баре

 

 

 

 

 

Одлуке 2022.год.

Одлука-хигијенски материјал

Одлука-тонери за потребе општине

Одлука набавка канцеларијског материјала за потребе општине Трново

Одлука-набавка хладних пића и напитака-Нане

Одлука-услуге одржавања веб стр и веб мејлова

Одлука-изградња јавне расвјете у насељу Баракуша, општина Трново

Одлука-услуга постављања и скидања божићне декор расвјете

Одлука- Платни промет

Одлука – угаљ

Одлука- гориво

Одлука – одржавање софтвера

Одлука- Израда Регулационог плана Спортско рек.подручје Јахорина- Секција 1

Одлука- израда прој.док.јавна расвјета Јабланица 2

Одлука- набавка столова и столица за играоницу- Радост

Одлука-рачунари и рачунарска опрема за дјечију играоницу- Радост

Одлука- итисони за дјечију играоницу Радост

Одлука- усисивач и конвектори за дјечију играоницу -Радост

Одлука- завршна обрада фасадног зида на дијелу ОШ -Свети Сава у Трнову

Одлука-осигурање имовине и лица

Одлука- зебра завјесе за дјечију играоницу – Радост

Одлука- услуге дератизације

Одлука- услуге израде хидрауличног моделаводоводног система прве зоне снабдијевања на подручју СРЦ Јахорина

Одлука – вршење услуга стручног грађ.надзора на прој.- Изградња резервоара 2x250m2 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Одлука- набавка LAZY BAG за дјечију играоницу Радост

Одлука- набавка играчака и дидактичког материјала за дјечију играоницу -Радост

Одлука- услуга каско осигурања моторних возила општине Трново

Одлука- услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука-санација чишћења корита Жељезнице

Одлука – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Одлука – набавка позивница и признања поводом крсне славе општине

Одлука – угоститељске услуге поводом крсне славе општине

Одлука-израда Регул.плана Спортско-рекреац. подручје Јахорина на подручју општ. Трново

Посебна Одлука о преговарачком поступку без објаве обавјештења – накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2

Одлука- изградња приступног пута за градско гробље

Одлука-набавка полица за канцеларију урбанизма у Трнову

Одлука- Елаборат чишћења корита ријеке Жељезнице у Кијеву

Одлука- Утовар, одвоз и истовар на депонију кабастог матер. насталог као посљедица излијевања риј. Жељезнице

Одлука – РЕВИЗИЈА ПЛАНА – Израда Регулационог плана -Јахорина

Одлука- набавка уџбеника за Основну школу у Трнову

Одлука-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Одлука- техничко обезбјеђење-мониторинг здраде и мале зграде општине

Одлука-изградња резервоара 2×250м3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Одлука- угоститељске услуге 16.сабор срп.изворног народног стваралаштва

Одлука-освјетљавање пута (кресање грања, ниског растиња и уклањање са коловоза) у путном појaсу на релацији Трново- Миље

Одлука- израда Елабората о оправд.замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама на подр,општ.Трново

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 2- реконструкција пута Батићи

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 3- реконструкција пута Оглавак код Ћосића

Одлука-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Одлука- постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Одлука о поништењу радова- Изградња потпорног зида 31 уз саобраћајницу С2 на Јахорини

Одлука o поништењу-изградња приступног пута за гробље (поновљени поступак ЈН)

Одлука о измјени ТД бр 02-404-59-1/22 Изградња водовода Батићи

Одлука – изградња приступног пута за градско гробље

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 1 санација моста преко ријеке Жељезнице -Годињске баре

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 2 санација моста на Јахоринском потоку МЗ Кијево

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 3 санација моста на потоку Широкарица

Одлука-израда Елабората оправданости замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама

Одлука- о поништењу ЈН -изградња приступног пута за гробље

Одлука- израда прој.док.јавна расвјета Јабланица 2

Одлука- израда прој.документације за изградњу резервоара и цјевовода у Батићима

Одлука -реконструкција зграде ветеринарске станице у Трнову

Одлука- накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2 – Кијево

Одлука -радови ископа и земљани радови на локацији Оглавак

Одлука-надзор грађ.радови-изградња приступне саобр.са паркинг простором и ком.инфрас. у насељу Обућина баре- Jахорина

Одлука – изградња водовода Батићи

Одлукa  о избору Јахорински поток

Одлука новогодишњи поклони

Одлука пакетићи

Одлука аутобуско стајалиште

Одлука израда регулационог плана Спортско рекреационо подручје Јахорина ( ревизија плана)

Одлука о поништењу мостова на подручју општине Трново

Одлука изградња приступног пута према градском гробљу

Одлука о избору стручни надзор Изградња водовода Батићи

Одлука о стављању и скидању декоративне расвјете

Одлука- чишћење рушевина Ватрогасног дома

 

Одлуке 2021.год.

Одлука-Изградња јавне расвјете Пилана-Широкари и село Оглавак

Oдлука -реконстр. и асфалтирање ул Браће Дивљан

Одлука-набавка пакетића

Одлука- реконструкција крова зграде код Центра за културу

Одлука о измјени тендерске документације- реконструкција обданишта

Одлука – другорангирани понуђач адаптација друштв. центра

Oдлука – набавка путничког возила комби

Одлука – намјештај за просторије Административног центра

Одлука о изградњи резервоара и цјевовода на Јахорини

Одлука -рачунари

Одлука изградња саобраћајнице на Јахорини

Одлука- адаптација друштвеног центра у Трнову

Одлука- информ. и медији за потребе општине -Алтернативна телевизија

Одлука- извођење радова у фискултурној сали

Одлука – набавка опреме за фискултурну салу

Одлука-набавка уџбеника за ОШ у Трнову

Oдлука-угоститељске услуге за крсну славу општине

Одлука о услугама надзора алармних уређаја

Одлука -систематска дератизација

Одлука угаљ 2021 

Oдлука-одржавање софтвера финансије

Oдлука -набавка канцеларијског материјала 2021 

Одлука набавка тонера

Одлука банкарске услуге

Одлука-огревно дрво за пор.пог.бораца 

Одлука – осигурање имовине и лица

Одлука- геодетске услуге искол и снимање парцела на Јахорини

Одлука -израда инвестиционо техн докум реконструкција и догр постојеће коморе рез 2 Шатор 2

Одлука -набавка маски, средст за дезинф и хигијенских средстава

Одлука- осигурање моторних возила

Одлука услуге Измј диј Рег плана Шатор Јахорина општ Трново

 

 

Одлуке 2020.год.

Одлука-угаљ

Одлука- Услуге одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука- Изградња јавне расвјете Врба-Рибљи ресторан

Одлука -услуге одржавања web странице и маил-ова

Одлука-Услуге снимања, монтирања и емитовања

Одлука-реконстр ормара јавне расвјете на подруч општ Трново

Одлука-уградња громобрана и противпров врата на стам згради код Центра за културу

Одлука-изградња потпорног зида иу саобраћајницу Ц1 на Јахорини

Одлука-уградња и доградња система техничке заштите

одлука-асфалтирање 8 дионица општ Трново

одлука-израда веб стр општ Трново

Одлука-реконструкција моста Пресјеница

Одлука-јавна расвјета у Кијеву према амбуланти

Одлука-јавна расвјета Турбе

Одлука-паметна клупа

Одлука геодетско снимање 14 парцела на Јахорини

Одлука платни промет

Одлука услуга одржавања софтвера финансије

Одлука осигурање имовине и лица

Одлука стручни надзор водовод Борија

Одлука нише за контејнере

Одлука изградња саобраћ Јахорина наставак 1

Одлука 3 фаза фискултурна сала ОШ

Одлука изградња водов мреже Борија

Одлука набавка и испорука признања поводом крсне славе општ Трново

Одлука израда прој док. за изградњу водовода Борија, Спиле

Одлука израда прој док. за изградњу улица у дијелу СРЦ Јахорина

Одлука каско осигурања моторних возила

Oдлука систематска дератизација

одлука -изградња јавне расвјете у насељу Касарна

Oдлука додатни радови на изградњи водов.мреже за нaсеље Борија

Одлука-стручни надзор потпорни зид уз саобраћајницу на Јахорини

Одлука -огрев за продице пог.бораца      

Одлука-асфалтирање пута у Тошићима

Одлука-набавка ватромета (31.12.2019 08:55)

Одлука канцеларијски материјал 2020 

 Одлука -гориво за општину

Одлука -израда прој.док.за потпорни зид на саобраћ. на Јахорини

Одлука тонери 2020  

Одлука-набавка робе-хигијенски материјал  

Одлука -лед расвјета у ул.Трновског батаљона

Одлука-метално степениште у згради општине

Одлука-мурал Н.Ђоковић

Одлука-огрев за соц.угрожене

Одлука-опрема за ФК „жељезница“

Одлука набавка пића и хладних напитака 

Одлука -расвјета ул.Владана Ашкрабе и Браће Поповић

Одлука-надзор над прој. Израда водоводне мреже Борија

Одлука -реконструкција ормара и јавне расвјете на подручју општ. Трново

Одлука-тонери

Одлука-угаљ