+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 16, 2019 0 Comments

Оглас о давању у закуп рибњака

Република Српска

општина Трново

-Начелник-

Број : 02-014-83/19

Трново, 13.08.2019. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима (’’Службени гласник Републике Српске’’, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини РепубликеСрпске и јединица локалне самоуправе (’’Службени гласник РепубликеСрпске’’, број : 20/12) и Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп “Рибњака у Трнову (“Службене новине Града Источно Сарајево“, број : 13/19), Начелник општине Трново расписује

О Г Л А С

О давању у закуп “Рибњака“ у Трнову

1.Општина Трново издаје у закуп путем усменог јавног надметања- лицитације “Рибњак у Трнову“. а што чини :

– к.ч. бр. 727, Р.С.Ц., шума 5. класе, у површини од 1621 м2 и

– к.ч. бр. 728/2, Р.С.Ц. пом. посл. пр. у привр., у површини од 24 м2;

пом. посл. пр. у привр., у површини од 5 м2;

пом. посл. пр. у привр., у површини од 128 м2;

посл. згр. у привр., у површини од 1762 м2;

земљ. уз привр. згр., у површини од 10384 м2,уписане у зк. ул. бр. 638 к.о. Трново, и пословно-угоститељски објекат у изградњи (реконструкција и доградња постојећег објекта) на к.ч. бр. 728/2 к.о. Трново.

2.“Рибњак у Трнову издаје се у закуп на период од 25 година, рачунајући од дана закључења уговора, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе.

3. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која се баве узгојем, производњом и дистрибуцијом рибе.

4. Почетна цијена закупа “Рибњака“ у Трнову, који је предмет давања у закуп, одређује се у износу од 2.500,00 КМ на мјесечном нивоу (словима : двијехиљадепетстотина и 00/100 конвертибилних марака).

5. Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључења уговора о закупу. Закупнина се плаћа мјесечно, и то до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец, уплатом уговореног износа закупнине на жиро рачун општине Трново број : 5550020000370169.

Мјесечна закупнина ће бити компезована кроз улагања, која ће будући закупац уложити у санацију објеката- базена “Рибњака “ у Трнову и завршетак радова на изградњи пословно-угоститељског објекта, према одобреној техничкој документацији, до висине уложених средстава.

Сагласност на вриједност улагања даје Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове Општине Трново

Обавеза је закупца да у сарадњи са Одсјеком за финансије, просторно уређење и стамбене послове, након завршетка радова на изградњи пословног угоститељског објекта, прибави употребну дозволу за објекат.

6.Давање у закуп “Рибњака“ у Трнову извршиће се путем јавног надметања –лицитације, која ће се одржати дана 02.09.2019. године у малој згради Општине Трново,ул. Трновског батаљона бр.84, са почетком у 13:00 часова.

7.Учесници лицитације су дужни положити кауцију у износу од 10% од почетне цијене закупа “Рибњака у Трнову“ на благајни општинеТрново, најкасније до 12:00 часова на дан одржавања лицитације, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.

8. На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

9.Заинтересована лица могу извршити разгледање предмета закупа, те извршити увид у потребну документацију у просторијама општинеТрново, као и добити информације на телефон 057/610-237, сваког радног дана у времену од 11:00 до 14:00 часова.

10.Пријаве за учешће на лицитацији подносе се до 02.09. 2019.године, до 12:00 часова, и то непосредно путем протокола или путем поште на адресу : ОпштинаТрново, ул. Трновског батаљона број : 86- Комисији за спровођење лицитације са назнаком ’’пријава за лицитацију’’. Уз пријаву приложити копију личне карте/рјешење о регистрацији, доказ о уплати кауције и по потреби овјерен упуномоћ.

11. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се уговор о закупу.

12. “Рибњак“ у Трнову предаће се на коришћење закупцу у року од 8 дана након закључења уговора о закупу.

13. Ако учесник лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија, одустане од закључења уговора о закупу, губи право на поврат положене кауције.

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић