+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 15, 2019 0 Comments

Оглас за за регресирање трошкова превоза ученика

На основу члана 7. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика у градском саобраћају (број 02-014-165/17 од 01.11.2017.год.) Комисија за регресирање трошкова превоза ученика, дана 14.08.2019.године објављује:

ОГЛАС

за регресирање трошкова превоза ученика

у градском саобраћају

ОПШТИ УСЛОВИ

I

Право на регресирање трошкова превоза имају ученици који кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:

1.да имају пребивалиште на подручју општине Трново;

2.да свакодневно путују на релацији од мјеста становања до школске установе;

3.да први пут уписују школску годину;

4.да редовно похађају наставу у средњошколској установи на подручју Републике Српске;

5. да нису корисници ученичке стипендије 6.да не станују као подстанари у мјесту сједишта школе;

7.да није корисник права на смјештај у установи у складу са законом којим се одређује ученички стандард.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

II

Право на регресирање трошкова превоза у висини од 100% трошкова превоза има ученик који испуњава један од следећих услова:

а) да има утврђене сметње у развоју, трајну инвалидност или болује од тешке болести, б) да је ученик без једног или оба родитеља, ц) да је члан породице која је носилац права на новчану социјалну помоћ или права на ђечији додатак, д) да је ученик из породице у којој два или више ученика користе међуградски превоз, а чији приход по члану домаћинства мјесечно не прелази 200,00 КМ.

III

Право на регресирање трошкова превоза у висини од 70% трошкова превоза има ученик који редовно похађа школску установу под условом да је из породице у којој се оба родитеља налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС-а или чији приход по члану домаћинства мјесечно не прелази 200,00 КМ.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

IV

Уз пријаву на конкурс за регресирање трошкова превоза ученик подноси :

1.ЦИПС пријава пребивалишта, 2.Изјава да свакодневно путује на релацији Трново-И.Сарајево-Трново, 3.Увјерење средњошколске установе да први пут уписује школску годину и да редовно похађа наставу, 4. Изјава да нису корисници ученичке стипендије, 5.Изјава да не станује као подстанар у мјесту сједишта средњошколске установе или да није корисник права на смјештај у установи у складу са законом којим се уређује ученички стандард 6.Налаз стручне комисије (за ученике из тачке ИИ а) конкурса), 7.Извод из матичне књиге умрлих или матичне књиге рођених за дијете (за ученике из тачке 2.б.конкурса), 8.Рјешење надлежног органа (тачка 2.ц) , рјешење о признатом праву на новчану социјалну помоћ или права на ђечији додатак, 9.Увјерење средњошколске установе о редовном похађању наставе за друго, треће дијете, 10.Увјерење Завода за запошљавање, односно платна листа родитеља за 3 мјесеца прије подношења захтјева (тачка 3.конкурса) 11.Кућна листа

ОГЛАШАВАЊЕ

V

Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања Огласа на огласној табли Општине Трново. Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Број: 04- 611-2/19

Датум: 14.08.2019.године Предсједник Комисије регресирање трошкова превоза ученика