КАКО ПОСТАТИ ПРЕДУЗЕТНИК ?

Лица која желе обављати занатско-предузетничку ђелатност потребно је да прибаве рјешење којим се одобрава обављање занатско-предузетничке ђелатности. Ово рјешење доноси орган локалне управе гђе се налази пословно сједиште или гђе је пребивалиште лица, ако за ђелатност није потребан пословни простор. Захтјев се подноси на шалтеру писарнице општине Трново, а уз исти приложити потребну документацију ( списак потребне документације налази се на обрасцу ).

Након прибављеног рјешења општинског органа о обављању ђелатности потребно је извршити израду печата. Печат се може израдити у било којој печаторезници, а на увид је потребно доставити рјешење о регистрацији.

Пријава пореског обвезника се врши код Пореске управе Републике Српске подручје центар Источно Сарајево. За регистрацију пореског обвезника потребно је Пореској управи доставити следеће:

1. попуњен образац пријаве ПЗР 1;

2. рјешење општинског органа о обављању ђелатности;

3. овјерену копију личне карте;

4. број жиро рачуна код пословне банке;

5. републичка такса ( 2 КМ ).

Следећи корак је отварање жиро -рачуна у пословној банци коју лице само изабере. Банци је овом приликом потребно доставити следеће:

1. рјешење општинског органа о обављању ђелатности;

2. картоне депонованих потписа лица овлаштених за потписивање налога ради располагања средствима са рачуна;

3. потврду о регистрацији пореског обвезника.

Сва лица чији опорезиви промет добрима и услугама у претходној години прелази или је вјероватно да ће прећи праг од 50.000,00 КМ подлијежу регистрацији ( пријави ) обвезника пореза на додату вриједност ( ПДВ ). Пријава се врши код мјесно надлежног регионалног центра Управе за индиректно опорезивање БИХ у Сарајеву, ул. Пут живота 14 и том приликом потребно је доставити :

1. захтјев за регистрацију ПДВ обвезника;

2. рјешење општинског органа о обављању ђелатности;

3. потврда о регистрацији пореског обвезника од Пореске управе РС;

4. уплатница на име трошкова уписа.

5. друге документе у зависности од врсте регистрације, а у складу са Правилником о регистрацији обвезника ПДВ-а.

Пријава запослених се врши у Фонду пензијско- инвалидског осигурања РС, пословниица Трново. Фонду ПИО, пословница Трново потребно је доставити следеће документе:

1. образац М 1 за пријаву запослених;

2. уговори о раду;

3. радне књижице.

Након свих претходно извршених радњи лице може почети обављати ђелатност.