+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

септембар 30, 2019 0 Comments

Скупштина општине Трново расписује Оглас

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16 ), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 29/18, 36/19), члана 1.

Одлуке о расписивању јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Трново („ Службене новине града Источно Сарајево“, број:13/19), Скупштина општине Трново расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

за именовање члана Општинске изборне комисије Трново

I – Упражњена позиција

Расписује се јавни оглас за именовање члана Општинске изборне комисије Трново.

Чланове Општинске изборне комисије Трново именује Скупштина општине Трново уз сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на период од 7 (седам) година.

Састав Општинске изборне комисије Трново, у смислу члана 2.14. став (1) Изборног закона БиХ, треба да буде мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

Састав Општинске изборне комисије одражаваће равноправну заступљеност полова.

Равноправна заступљеност полова постоји у случају када је један од полова заступљен с 1/3 од укупног броја чланова.

II- Општи и посебни услови које кандидати морају испуњавати

Особа која је кандидат за члана Општинске изборне комисије Трново мора да испуњава опште и посебне услове.

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

да је лице са правом гласа и
да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора

Поред општих услова, особа која је кандидат за члана Општинске изборне комисије Трново мора испуњавати и следеће посебне услове:

да има пребивалиште у општини Трново;
да има завршен факултет, ВИИ/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕЦТС бодова и
да посједује искуство у провођењу избора (чланство у изборној комисији и чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ).

Изузетно од одредбе из тачке 1. посебних услова, члан изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини за коју се именује изборна комисија, који испуњавају услове тражене јавним огласом.

Изузетно од одредбе из тачке 2. посебних услова, члан Општинске изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно ВИ степен стручне спреме уколико се ради о општини која има мање од 2.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак или ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став (1) Изборног закона БиХ.

Изузетно, уколико ни у поновљеном поступку расписивања јавног огласа нема кандидата који испуњавају услове из тачке 2. посебних услова за члана Општинске изборне комисије може бити именовано лице које има завршену средњу школу, односно ИВ степен стручне спреме.

Изузетно од одредбе из  тачке 3. посебних услова члан Општинске изборне комисије може бити лице које има ВИИ/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно, завршен правни факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕЦТС, без изборног искуства.

III – Сукоб интереса

У складу са чланом 2.3. Изборног закона БиХ, за члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице:

које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног или главног одбора);
које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
које је кандидат за изборе за било који ниво власти;
којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Члан Општинске изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже (члан 2.12 став (7) Изборног закона БиХ).

Члан Општинске изборне комисије не може бити лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовало Вијеће министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно, скупштина општине.

IV- Потребна документација

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

образац ПБА-3 о пребивалишту на подручју општине Трново (не старије од три мјесеца, од дана издавања од стране надлежног органа);
овјерену фотокопију дипломе о завршеном степену и врсти стручне спреме;
увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
овјерену фотокопију личне карте;
доказ о потребном искуству у провођењу избора (овај доказ мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно, врсти и години избора и називу бирачког мјеста у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ову дужност);
увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца);
својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу кандидата са посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини;
својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није обухваћен одредбама члана 2.3 Изборног закона БиХ;
својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није обухваћен одредбама члана 2.12 став 7. Изборног закона БиХ;
својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да не обавља извршну функцију.

Документи који се достављају као доказ о испуњавању услова огласа морају бити оригинали или овјерене копије.

По затварању јавног огласа, Комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Трново извршиће класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и оне који не испуњавају услове, уз образложење. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа, Комисија обавља интервју, према претходно утврђеним критеријима, након чега врши бодовање и сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини општине Трново.

V- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости- РС издање“. Јавни оглас ће се објавити и на интернет страници општине Трново.

Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на јавни оглас достављају се на адресу: Скупштина општине Трново – Комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије, путем поште или директно на протокол Опшине Трново уз назнаку “Пријава на јавни оглас за именовање члана Опшинске изборне комисије Трново”, Трновског батаљона 86, 71220 Трново.

Број: 01-022-58/19    Трново, 24.09.2019. године                             Предсједник Скупштине општине Трново  Бехија Мулаосмановић

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице  локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 26/18) и члана 35. Статута општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 18/17), Скупштина општине Трново расписује

П О Н О В Н И   Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Трново

I – Упражњена позиција

Расписује се поновни јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Трново.

II – Опис послова

Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом. Под статусним питањем службеника подразумијевају се заснивање радног односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање, напредовање, дисциплинска одговорност и престанак радног односа.

III – Статус

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.

Члан Одбора не може бити лице запослено у општинксој управи.

Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Трново.

IV- Мандат

Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Трново након проведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

V – Општи услови

Кандидати морају испуњавати следеће опште услове:

да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,
да нису осуђивани за кривично ђело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично ђело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
да нису отпуштани  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,
да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,
да се на њих не односи члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Посебни услови

Кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

да имају завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
да имају најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
да имају положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит и
доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VII – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

VIII – Потребна документација

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:

биографију о кретању у служби;
увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
овјерену копију личне карте;
овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном правосудном испиту;
потврду о радном искуству у траженом степену образовања;
увјерење да није осуђиван за кривично ђело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично ђело које га чини неподобним за вршење дужности (не старије од 6 мјесеци);
увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца);
потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса;
потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи;
потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односи члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине;
увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) доставиће изабрани кандидат по окончању изборне процедуре.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Коначно именовање кандидата са ранг листе коју утврди Комисија за избор вршиће Скупштина општине Трново.

IX – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу »Вечерње новости- РС издање«.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на јавни конкурс достављају се на адресу: Скупштина општине Трново – Комисија за избор Одбора за жалбе општине Трново, путем поште или директно на протокол Опшине Трново уз назнаку “Пријава на јавни конкурс за избор и  именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Трново”, Трновског батаљона 86, 71220 Трново.

Број:01-022-59/19    Трново, 24.09.2019. године                                 Предсједник Скупштине општине Трново  Бехија Мулаосмановић