Радом и организацијом Општинске управе, у складу са Законом и Статутом руководи Начелник општине.
Послови из дјелокруга Општинске управе, обављају се у одсјецима.
Општинска управа има три одсјека:
1.    Одсјек за општу управу и социјалну заштиту, шеф одсјека – Недица Бјелица
2.    Одсјек за друштвене и привредне дјелатности, комуналне послове и борачко-инвалидску заштиту , шеф одсјека – Мира Пржуљ
3.    Одсјек за финансије и буџет, шеф одсјека – Милојка Голијанин                                                                                                                                                                                                                                4.    Одсјек за просторно уређење и стамбене послове, шеф одсјека Јелена Шиповац

Општинска управа непосредно спроводи прописе Општине и града Источно Сарајево, извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ, чије је извршење повјерено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, Начелник општине и врши стручне и друге послове које јој повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Општинска управа, надлежна је да:
–    извршава и спроводи прописе Скупштине општине и Начелника Општине,
–    припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник Општине,
–    извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије извршење је повјерено Општини,
–    рјешава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана и других организација и заједница из изворног дјелокруга Општине,
–    врши стручне и друге послове које им повјери Скупштина општине и Начелник Општине.