УГОВОРИ

 

Уговори 2024.год.

 

 

 

 

 

Уговори 2023.год.

Уговор-Осигурање имовине и лица

Уговор-Платни промет

Уговор-Систематска дератизација

Уговор -набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Уговор- набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Уговор- набавка канцеларијског материјала

Уговор-одржавање web странице општ.Трново

Уговор- набавка тонера

Уговор-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор- одржавање софтвера за финансије

Уговор-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Уговор-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Уговор- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Уговор- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

Уговор-ауто

Уговор-Изградња пропуста на потоку Близнац

Уговор-Набавка угља

Уговор-Набавка горива

Уговор-Осигурање имовине и лица

Уговор-Пружање услуга техничког обезбјеђења

Уговор-Чишћење корита ријеке Жељезнице

Уговор-Изградња кишног колектора код ОШ,,Свети Сава“ Трново

Уговор-Уклањање рушевина у урбаном подручју Трнова

Уговор-Каско-1

Уговор-Услуга промоције

Уговор- Одвоз смећа

Уговор- Набавка и уградња клемберта

Уговор-Одводња воде са пјешачких површина

Уговор-Угоститељске услуге ( Слава општине)

Уговор- Набавка признања

Уговор Надзор (Санација моста на потоку Широкарица)

Уговор-Обнова канцеларије ГСС

Уговор-Изградња трибина

Уговор- Набавка рачунара

Уговор -санација и асфалтирање лок.путева на подр.општине Трново- ЛОТ 1-Санација и асфалтирање лок.пута за Граб

Уговор-књиге

Уговор-Изградња капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Уговор-Реконструкција општинских просторија у згради МУП-а

Уговор-Реконструкција крова зграде изнад поште

Уговор-надзор-1 изградња капитаже и пумпне станице водовод Батићи

Уговор-Стручно мишљењена процјену утицаја изградње објеката у Спортско-рекреационом подручју Јахорина

Уговор-Набавка новогодишњих пакетића

Уговор-Асфалтирање приступног пута

Уговор-Канализациона мрежа

Уговор-Израда Инвестиционо-техничке документације

Уговор-Додатни радови капитажа и пумпна станица водовода Батићи

Уговор-Накнадни радови водовод Батићи

Уговор-Санација моста преко ријеке Жељезнице-Годињске баре

 

 

 

Уговори 2022.год.

Уговор- хигијенски материјал

Уговор-тонери за потребе општине

Уговор канцеларијски материјал

Уговор – испорука хладних пића и напитака -Нане

Уговор-услуге одржавања веб стр и веб мејлова

Уговор-постављање и скидање божићне декор.расвјете

Уговор о реконструкцији и асфалт улице Браће Дивљан у Трнову

Уговор- Изградња јавне расвјете у Трнову насеље Пилана-Широкари и село Оглавак

Уговор-Изградња јавне расвјете у насељу Баракуша, општина Трново

Уговор – платни промет

Уговор – угаљ

Уговор- гориво

Уговор- одржавање софтвера

Уговор- Израда Регулационог плана Спортско рек.подручје Јахорина- Секција 1

Уговор- израда прој.док.за изградњу јавне расвјете Јабланица 2

Уговор- набавка столова и столица за играоницу- Радост

Уговор- рачунари и рачунарска опрема за играоницу- Радост

Уговор- итисони за играоницу Радост

Уговор-усисивач и конвектори за дјечију играоницу -Радост

Уговор-завршна обрада фасадног зида на дијелу ОШ Свети Сава у Трнову

Уговор- ЛОТ 1 осигурање лица

Уговор- ЛОТ 2 осигурање имовине

Уговор-зебра завјесе за дјечију играоницу- Радост

Уговор-услуге дератизације

Уговор- услуге израде хидрауличног моделаводоводног система прве зоне снабдијевања на подручју СРЦ Јахорина

Уговор – вршење услуга стручног грађ.надзора на прој.- Изградња резервоара 2x250m2 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Уговор- набавка LAZY BAG за дјечију играоницу Радост

Уговор- набавка играчака и дидактичког материјала за дјечију играоницу -Радост

Уговор- услуга каско осигурања моторних возила општине Трново

Уговор- услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор- санација, чишћење ријеке Жељезнице

Уговор – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Уговор – набавка позивница и признања поводом крсне славе општине

Уговор – угоститељске услуге поводом крсне славе општине

Уговор-израда Регул.плана Спортско-рекреац. подручје Јахорина на подручју општ. Трново

Уговор- набавка полица за канцеларију урбанизма у Трнову

Уговор- Елаборат чишћења корита ријеке Жељезнице у Кијеву

Уговор- Изградња резервоара 2x250m3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Уговор- Утовар, одвоз и истовар на депонију кабастог матер. насталог као посљедица излијевања риј. Жељезнице

Уговор – РЕВИЗИЈА ПЛАНА – Израда Регулационог плана -Јахорина

Уговор- набавка уџбеника за Основну школу у Трнову

Уговор-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Уговор- техничко обезбјеђење-мониторинг здраде и мале зграде општине

Уговор- угоститељске услуге 16.сабор срп.изворног народног стваралаштва

Уговор-освјетљавање пута (кресање грања, ниског растиња и уклањање са коловоза) у путном појсу на релацији Трново- Миље

Уговор- израда Елабората о оправд.замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама на подр,општ.Трново

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 2- реконструкција пута Батићи

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 3- реконструкција пута Оглавак код Ћосића

Уговор-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Уговор- постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Уговор-израда Елабората о оправданости замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама

Уговор- израда прој.документације за изградњу резервоара и цјевовода у Батићима

Уговор- реконструкција зграде ветеринасрке станице Трново

Уговор накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2 – Кијево

Уговор -радови ископа и земљани радови на локацији Оглавак

Уговор- надзор грађ.радови-изградња приступне саобр.са паркинг простором и ком.инфрас. у насељу Обућина баре- Jахорина

Уговор – изградња водовода Батићи

Уговор-.рег.проп. Јахорински поток

Уговор новогодишњи поклони

Уговор пакетићи

Уговор аутобуско стајалиште

Уговор израда регулационог плана Спортско рекреационо подручје Јахорина( ревизија плана)

Уговор о извођењу радова на изградњи приступног пута за градско гробље

Уговор надзор изградња водовода Батићи

Уговор постављање и скидање божићне декоративне расвјете

Уговор- чишћење рушевина Ватрогасног дома

 

Уговори 2021.год. 

Уговор – Набавка новогодишњих пакетића за потребе општ Трново

Уговор- столице за општину Трново

Уговор- израда техн докум резервоар Шатор 2

Уговор-јавна расвјета Пилана -Рајски до

Уговор- услуге искол и снимање парцела на Јахорини

Уговор угаљ 2021

Уговор -набавка канцеларијског материјала

Уговор-набавка тонера

Уговор ФУК

Уговор -банкарске услуге 

Ugovor -Pružanje usluga monitoringa

Ugovor -Krsna slava

 

Уговори 2020.год.

Уговор-угаљ

Уговор- Услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор-Изградња јавне расвјете Врба-рибљи ресторан

Уговор-услуге одржавања web странице и web маил-ова

Уговор- Услуга снимaње, монтирање и емитoвање

Уговор-реконструкција ормара јавне расвјете на подр општ Трново

Уговор-уградња громобрана и противпров врата на стамб.згради код центра за културу

Уговор- извођење радова потпорног зида уз саобраћ С1 на Јахорини

Одлука- израда инокс пулта за шалтер салу општине Трново

Уговор-уградња и доградња система техничке заштите

Уговор-асфалт лок путева 8 дионица општ Трново

Уговор-извођење радова на рестаурацији спом НОБ

Уговор-пружање услуга тех обезбјеђ зграде и мале зграде општине

Уговор-израда веб стр општине Трново

Уговор-реконструкција моста Пресјеница

Уговор јавна расвјета насеље Касарна 3-Невесињка- улица Браће Дивљан

Уговор -јавна расвјета у Кијеву према амбуланти

Уговор-јавна расвјета Турбе

Уговор паметна клупа

Уговор геодетске услугеснимање 14 парцела на Јахорини

Уговор платни промет

Уговор услуга одржавања софтвера финансије

Уговор осигурање радника

Уговор осигурање имовине

Уговор стр грађ надзор водоводна мрежа Борија

Уговор нише за контејнере

уговор 3 фаза фискулт сала ОШ

Уговор саобраћајница Јахорина 1

Уговор изградња водоводне мреже Борија

Уговор израда прој.док.за изградњу водовода Борија, Спиле

Уговор израда прој.док.за изградњу улица у дијелу СРЦ Јахорина

Уговор каско осигурања моторних возила

Уговор систематска дератизација

Уговoр канцеларијски материјал

Уговор-набавка новогодишњих поклона

Уговор о вршењу услуга надзора на пројекту изградње потпорног зида Јахорина

Образац за праћење реализације уговор фебруар 2020. (04.03.2020 10:55)

Уговор-асфалтирање пута у Тошићима

Уговор гориво за општину

Уговор тонери 2020

Уговор-хигијенски материјал

Уговор -испорука признања поводом дана општине

Уговор-израда пројектне докум.за потпорни зид на саобраћајници на Јахорини

Уговор-израда степеништа у згради општине

Уговор-лед расвјета у ул.Трновског батаљона

Уговор-мурал Н.ђоковић

Уговор-огрев за социјално угрожене

Уговор- хладна пића и напици за потребе општине Трново

Уговор-расвјета у ул.Владана Ашкрабе и Браће Поповић

Уговор-реконструкција ормара ј.расвјете на подручју општине Трново

Уговор-спортска опрема ФК „Жељезница“

Уговор- вршење надзора пројекта- Изградња водоводне мреже Борија

Канцеларијски материјал 2020 

Уговор-набавка ватромета (13.01.2020 09:00)                                       

Уговор новогодишњи поклони (10.01.2020 14:15)