+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

9 decembra, 2020

Konkurs za studentske stipendije

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIK

___________________________________________________

Trnovskog bataljona 86,Trnovo,tel/fax.057/610-237, 610-242

E-mail: info@trnovo-rs.com      www.trnovo-rs.com

Broj: 02-014-170/20

Trnovo, 08.12.2020. god.

 

Na osnovu člana 65. Statuta opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,br.18/17, 27/17) i člana 8. Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta Opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,br.22/19), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta Opštine Trnovo, („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,br.25/19)

 

                                                                K O N K U R S 

                     za dodjelu stipendija studentima u 2021.godini

                

                                                                              I

 

Opština Trnovo u 2021. godini dodjeljuje stipendiju studentima Visokoškolskih

ustanova po kriterijima određenim Pravilnikom.

 

                                                                              II

 

Pravo na stipendiranje imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 

 1. Da imaju prebivalište na području opštine Trnovo,
 2. Da su upisani u narednu godinu studija,
 3. Da nisu obnavljali godinu studija za koju konkurišu,
 4. Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 5. Da nisu stariji od 25.godina života,
 6. Da nisu studenti master studija.

 

PREDAJA ZAHTJEVA

III

 

Uz prijavu na konkurs za stipendiranje student podnosi:

 

 1. CIPS prijava prebivališta,
 2. Uvjerenje Visokoškolske ustanove da je redovan student i da nije obnavljao godinu studija za koju konkuriše,
 3. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija i prosječna ocjena sa prethodne godine studija, kao i ovjerena kopija indeksa o svim upisanim i položenim ispitima,
 4. Izjava da ne primaju stipendiju od drugih institucija,
 5. Ovjerena kućna lista,
 6. Uvjerenje o primanjima u domaćinstvu , odnosno o nezaposlenosti,
 7. Uvjerenje o redovnom školovanju na Visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata,
 8. Uvjerenje da su djeca iz porodica poginulih boraca, RVI (I doV) i civilnih žrtava rata, kao i izvod iz matične knjige umrlih za roditelja ukoliko se ne radi o poginulom borcu.

9.Uvjerenje o bolesti studenta.

 

IV

 

Načelnik opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima kojima budu dodijeljene stipendije, te istim regulisana međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

 

V

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u opštini Trnovo na šalteru pisarnice ili putem pošte na adresu: Opština Trnovo, ulica Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VI

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli Opštine Trnovo, kao i sajtu Opštine.

 

OGLAŠAVANJE

VII

Rezultati konkursa biće istaknuti na oglasnoj tabli opštine Trnovo.

 

 

NAČELNIK

Dragomir Gagović