Šume predstavljaju jedan od najvažnijih prirodnih resursa Opštine Trnovo i zauzimaju 92,36 km ili 67% njene površine. Vrijednost šuma se ispoljava direktno kroz prizvodnju drvne mase i indirektno kroz opštekorisne funkcije kao što su regulisanje vode i klime, zaštita zemljišta, razvoj turizma. Šumski fond obiluje šumama bukve, jele, smrče i hrasta kitnjaka u manjoj mjeri;

Visoke šume sa prirodnom obnovom – 2830 ha;
Visoke šume bukve – 602,08 ha;
Visoke degradirane šume – 543,03 ha;
Šibljaci i goleti podesni za pošumljavanje – 304,42 ha;
Čiste i mješovite šume jele i smrče i mješovite šume bukve, jele i smrče -2227,92 ha.

Na ovom šumskoprivrednom području predviđeno je pošumljavanje sadnjom sadnica i njega šumskih kultura. Naše šume imaju veliki potencijal i u oblasti lova, jer su bogate lovnom divljači kao što su: mrki medvjed, divlja svinja, divlja mačka, tetrijeb i orao. Voda predstavlja prilično obilan resurs, na području naše opštine nalaze se brojna vrela. A na obroncima planine Treskavice postoje i izvori pitke vode Ljuštra i Širokarka. Hidrografsku okosnicu čini rijeka Željeznica ,a njeno najveće izvorište čini Hrastnica otoka sa prostora Turovske Treskavice.

Zbog ograničenih poljoprivrednih površina u Opštini Trnovo može se računati na značajniju prizvodnju hrane – osnivanjem farmi (krava, ovaca, tov junadi i koka nosilja). Na području opštine Trnovo najrasprostranjenija su duboka tla pokrivena oraničnim površinama i livadama, odnosno planinske crnice i smeđa tla koja se javljaju u slivu Željeznice. Od ljekovitog bilja zastupljene su: hajdučka trava, majčina dušica, vranilova trava, kantarion, cvijet gloga, od šumskog voća: jagode, borovnice, maline, kupine, divlje jabuke i kruške, a od jestivih gljiva: lisičarka i vrganj.