+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

24 septembra, 2020

Javni konkurs za prijem pripravnika u opštini Trnovo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS”,br.97/16) , članma 97 stav 1  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS”br.97/16 ),  člana 65. Statuta opštine Trnovo (,,Sl novine grada Istočno Sarajevo”,br.18/17) i člana 8. Pavilnika o  prijemu pripravnika u opštinskoj upravi opštine Trnovo br.02-014-194/17,  Načelnik opštine Trnovo, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u opštini Trnovo

 

I   Raspisuje  se  javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme,  radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od  jedne godine i to:

 

1.Profesof engleskog  jezika                                     izvršilaca ………………………………….1

2. Diplomirani  novinar                                             izvršilac…………………………………….

3. Diplomirani ekolog                                                  izvršilac …………………………………….1

 

II  Zaposleni iz tačke 1 ovog konkursa obavljaće  poslove u skladu sa  Pravilnikom o prijemu pripravnika  Opštinske uprave, opštine Trnovo.

 

III  Status: Pripravnik

 

IV  OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova

u Opštinskoj upravi, jedinice  lokalne samouprave.

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva  sa dužnošću         koja obavlja u opštinskoj  upravi.

 

V  POSEBNI USLOVI

 

  1. -visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

VI   Uz  prijavu na konkurs  sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz MKR,

-uvjerenje o nekažnjavanju,

-dokaz da se  ne vodi krivični postupak,

-diplomu o završenoj školskoj spremi,

-dokaz  da se nalazi na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidati  koji budu izabrani)

-fotokopija radne knjižice

– Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjava:

a) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

Javni konkurs će biti objavljen u  Glasu Srpske ,  zvaničnoj veb starnici opštine Trnovo  i oglasnoj tabli opštine.

 

VII  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju.

Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol opštine Trnovo, ili putem pošte na adresu Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo, sa naznakom  ,,za komisiju za prijem pripravnika ”.

Za dodatne informacije o javnom konkursu, zvati na  tel. 057/610-237.

Propisani obrazac za prijavu kandidata  može se preuzeti na šalteru pisarnice opštine Trnovo, kao i  sa veb stranice Opštine.

 

Broj:02-014- 140 /20

Trnovo, 18.09.2020. godine.                                    N A Č E L N I K                                                                                                                                         Dragomir Gagović