+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

15 avgusta, 2019

Oglas za za regresiranje troškova prevoza učenika

Na osnovu člana 7. Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika u gradskom saobraćaju (broj 02-014-165/17 od 01.11.2017.god.) Komisija za regresiranje troškova prevoza učenika, dana 14.08.2019.godine objavljuje:

OGLAS

za regresiranje troškova prevoza učenika

u gradskom saobraćaju

OPŠTI USLOVI

I

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju učenici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1.da imaju prebivalište na području opštine Trnovo;

2.da svakodnevno putuju na relaciji od mjesta stanovanja do školske ustanove;

3.da prvi put upisuju školsku godinu;

4.da redovno pohađaju nastavu u srednjoškolskoj ustanovi na području Republike Srpske;

5. da nisu korisnici učeničke stipendije 6.da ne stanuju kao podstanari u mjestu sjedišta škole;

7.da nije korisnik prava na smještaj u ustanovi u skladu sa zakonom kojim se određuje učenički standard.

POSEBNI USLOVI

II

Pravo na regresiranje troškova prevoza u visini od 100% troškova prevoza ima učenik koji ispunjava jedan od sledećih uslova:

a) da ima utvrđene smetnje u razvoju, trajnu invalidnost ili boluje od teške bolesti, b) da je učenik bez jednog ili oba roditelja, c) da je član porodice koja je nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć ili prava na đečiji dodatak, d) da je učenik iz porodice u kojoj dva ili više učenika koriste međugradski prevoz, a čiji prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 200,00 KM.

III

Pravo na regresiranje troškova prevoza u visini od 70% troškova prevoza ima učenik koji redovno pohađa školsku ustanovu pod uslovom da je iz porodice u kojoj se oba roditelja nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS-a ili čiji prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 200,00 KM.

PREDAJA ZAHTJEVA

IV

Uz prijavu na konkurs za regresiranje troškova prevoza učenik podnosi :

1.CIPS prijava prebivališta, 2.Izjava da svakodnevno putuje na relaciji Trnovo-I.Sarajevo-Trnovo, 3.Uvjerenje srednjoškolske ustanove da prvi put upisuje školsku godinu i da redovno pohađa nastavu, 4. Izjava da nisu korisnici učeničke stipendije, 5.Izjava da ne stanuje kao podstanar u mjestu sjedišta srednjoškolske ustanove ili da nije korisnik prava na smještaj u ustanovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički standard 6.Nalaz stručne komisije (za učenike iz tačke II a) konkursa), 7.Izvod iz matične knjige umrlih ili matične knjige rođenih za dijete (za učenike iz tačke 2.b.konkursa), 8.Rješenje nadležnog organa (tačka 2.c) , rješenje o priznatom pravu na novčanu socijalnu pomoć ili prava na đečiji dodatak, 9.Uvjerenje srednjoškolske ustanove o redovnom pohađanju nastave za drugo, treće dijete, 10.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, odnosno platna lista roditelja za 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva (tačka 3.konkursa) 11.Kućna lista

OGLAŠAVANJE

V

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Opštine Trnovo. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 04- 611-2/19

Datum: 14.08.2019.godine Predsjednik Komisije regresiranje troškova prevoza učenika