+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

30 septembra, 2019

Skupština opštine Trnovo raspisuje Oglas

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16 ), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 29/18, 36/19), člana 1.

Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Trnovo („ Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj:13/19), Skupština opštine Trnovo raspisuje

J A V N I O G L A S

za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Trnovo

I – Upražnjena pozicija

Raspisuje se javni oglas za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Trnovo.

Članove Opštinske izborne komisije Trnovo imenuje Skupština opštine Trnovo uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Sastav Opštinske izborne komisije Trnovo, u smislu člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona BiH, treba da bude multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije odražavaće ravnopravnu zastupljenost polova.

Ravnopravna zastupljenost polova postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

II- Opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

Osoba koja je kandidat za člana Opštinske izborne komisije Trnovo mora da ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

da je lice sa pravom glasa i
da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora

Pored opštih uslova, osoba koja je kandidat za člana Opštinske izborne komisije Trnovo mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

da ima prebivalište u opštini Trnovo;
da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova i
da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH).

Izuzetno od odredbe iz tačke 1. posebnih uslova, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

Izuzetno od odredbe iz tačke 2. posebnih uslova, član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o opštini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH.

Izuzetno, ukoliko ni u ponovljenom postupku raspisivanja javnog oglasa nema kandidata koji ispunjavaju uslove iz tačke 2. posebnih uslova za člana Opštinske izborne komisije može biti imenovano lice koje ima završenu srednju školu, odnosno IV stepen stručne spreme.

Izuzetno od odredbe iz  tačke 3. posebnih uslova član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno, završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

III – Sukob interesa

U skladu sa članom 2.3. Izbornog zakona BiH, za člana Opštinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog ili glavnog odbora);
koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Član Opštinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH).

Član Opštinske izborne komisije ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i opštinsko vijeće, odnosno, skupština opštine.

IV- Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

obrazac PBA-3 o prebivalištu na području opštine Trnovo (ne starije od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
ovjerenu fotokopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
ovjerenu fotokopiju lične karte;
dokaz o potrebnom iskustvu u provođenju izbora (ovaj dokaz mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno, vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost);
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini;
svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona BiH;
svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona BiH;
svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da ne obavlja izvršnu funkciju.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Trnovo izvršiće klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i one koji ne ispunjavaju uslove, uz obrazloženje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, Komisija obavlja intervju, prema prethodno utvrđenim kriterijima, nakon čega vrši bodovanje i sačinjava rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova) postignutom na intervjuu i istu dostavlja Skupštini opštine Trnovo.

V- Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Večernje novosti- RS izdanje“. Javni oglas će se objaviti i na internet stranici opštine Trnovo.

Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na javni oglas dostavljaju se na adresu: Skupština opštine Trnovo – Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Opštinske izborne komisije, putem pošte ili direktno na protokol Opšine Trnovo uz naznaku “Prijava na javni oglas za imenovanje člana Opšinske izborne komisije Trnovo”, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo.

Broj: 01-022-58/19    Trnovo, 24.09.2019. godine                             Predsjednik Skupštine opštine Trnovo  Behija Mulaosmanović

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice  lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), Odluke o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 26/18) i člana 35. Statuta opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 18/17), Skupština opštine Trnovo raspisuje

P O N O V N I   J A V N I    K O N K U R S

za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo

I – Upražnjena pozicija

Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo.

II – Opis poslova

Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom. Pod statusnim pitanjem službenika podrazumijevaju se zasnivanje radnog odnosa, premještaj, raspoređivanje, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinska odgovornost i prestanak radnog odnosa.

III – Status

Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u opštinskoj upravi.

Član Odbora ne može biti lice zaposleno u opštinksoj upravi.

Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija se visina utvrđuje odlukom Skupštine opštine Trnovo.

IV- Mandat

Predsjednika i članove Odbora za žalbe imenuje Skupština opštine Trnovo nakon provedenog javnog konkursa, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

V – Opšti uslovi

Kandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:

da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da su stariji od 18 godina,
da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
da nisu osuđivani za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično đelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
da nisu otpuštani  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Posebni uslovi

Kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

da imaju završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
da imaju položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit i
dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

VII – Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

VIII – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

biografiju o kretanju u službi;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
ovjerenu kopiju lične karte;
ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili položenom pravosudnom ispitu;
potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
uvjerenje da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti (ne starije od 6 mjeseci);
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpuštan  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa;
potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi;
potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat po okončanju izborne procedure.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Konačno imenovanje kandidata sa rang liste koju utvrdi Komisija za izbor vršiće Skupština opštine Trnovo.

IX – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu »Večernje novosti- RS izdanje«.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na javni konkurs dostavljaju se na adresu: Skupština opštine Trnovo – Komisija za izbor Odbora za žalbe opštine Trnovo, putem pošte ili direktno na protokol Opšine Trnovo uz naznaku “Prijava na javni konkurs za izbor i  imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo”, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo.

Broj:01-022-59/19    Trnovo, 24.09.2019. godine                                 Predsjednik Skupštine opštine Trnovo  Behija Mulaosmanović